Traditional

二月五日花下作

二月五日花如雪,五十二人頭似霜。
聞有酒時須笑樂,不關身事莫思量。
羲和趁日沈西海,鬼伯驅人葬北邙。
隻有且來花下醉,從人笑道老顛狂。

Simplified

二月五日花下作

二月五日花如雪,五十二人头似霜。
闻有酒时须笑乐,不关身事莫思量。
羲和趁日沉西海,鬼伯驱人葬北邙。
只有且来花下醉,从人笑道老颠狂。

Pronunciation

èr yuè wǔ rì huā xià zuò

èr yuè wǔ rì huā rú xuě , wǔ shí èr rén tóu sì shuāng 。
wén yǒu jiǔ shí xū xiào lè , bù guān shēn shì mò sī liáng 。
xī hé chèn rì chén xī hǎi , guǐ bó qū rén zàng běi máng 。
zhī yǒu qiě lái huā xià zuì , cóng rén xiào dào lǎo diān kuáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.