Traditional

二王後-明祖宗之意也

二王後,彼何人,介公酅公為國賓,周武隋文之子孫。
古人有言天下者,非是一人之天下。
周亡天下傳於隋,隋人失之唐得之。
唐興十葉歲二百,介公酅公世為客。
明堂太廟朝享時,引居賓位備威儀。
備威儀,助郊祭,高祖太宗之遺制。
不獨興滅國,不獨繼絕世。
欲令嗣位守文君,亡國子孫取為戒。

Simplified

二王后-明祖宗之意也

二王后,彼何人,介公酅公为国宾,周武隋文之子孙。
古人有言天下者,非是一人之天下。
周亡天下传于隋,隋人失之唐得之。
唐兴十叶岁二百,介公酅公世为客。
明堂太庙朝享时,引居宾位备威仪。
备威仪,助郊祭,高祖太宗之遗制。
不独兴灭国,不独继绝世。
欲令嗣位守文君,亡国子孙取为戒。

Pronunciation

èr wáng hòu í míng zǔ zōng zhī yì yě

èr wáng hòu , bǐ hé rén , jiè gōng xī gōng wéi guó bīn , zhōu wǔ suí wén zhī zǐ sūn 。
gǔ rén yǒu yán tiān xià zhě , fēi shì yī rén zhī tiān xià 。
zhōu wáng tiān xià chuán yú suí , suí rén shī zhī táng dé zhī 。
táng xīng shí yè suì èr bǎi , jiè gōng xī gōng shì wéi kè 。
míng táng tài miào zhāo xiǎng shí , yǐn jū bīn wèi bèi wēi yí 。
bèi wēi yí , zhù jiāo jì , gāo zǔ tài zōng zhī yí zhì 。
bù dú xīng miè guó , bù dú jì jué shì 。
yù líng sì wèi shǒu wén jūn , wáng guó zǐ sūn qǔ wéi jiè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.