Traditional

二郎神

小張歌,也好把,繁華勘破。
速認元初真面目,把意馬心猿牢鎖。
百歲光陰能有幾,也不可虛過。
耳卻聽囑咐,仙風道骨,莫向紅塵埋墮。
省呵。
把師父親言記著。
你原是蓬萊洞裏仙,為思凡,人間淪落。
速整仙胎歸上會,莫荏苒,俗情系縛。
自思忖,假饒積玉堆金,終久幻化如何。

Simplified

二郎神

小张歌,也好把,繁华勘破。
速认元初真面目,把意马心猿牢锁。
百岁光阴能有几,也不可虚过。
耳却听嘱咐,仙风道骨,莫向红尘埋堕。
省呵。
把师父亲言记着。
你原是蓬莱洞里仙,为思凡,人间沦落。
速整仙胎归上会,莫荏苒,俗情系缚。
自思忖,假饶积玉堆金,终久幻化如何。

Pronunciation

èr láng shén

xiǎo zhāng gē , yě hǎo bǎ , fán huá kān pò 。
sù rèn yuán chū zhēn miàn mù , bǎ yì mǎ xīn yuán láo suǒ 。
bǎi suì guāng yīn néng yǒu jī , yě bù kě xū guò 。
ěr què tīng zhǔ fù , xiān fēng dào gǔ , mò xiàng hóng chén mái duò 。
shěng hē 。
bǎ shī fù qīn yán jì zhuó 。
nǐ yuán shì péng lái dòng lǐ xiān , wéi sī fán , rén jiān lún luò 。
sù zhěng xiān tāi guī shàng huì , mò rěn rǎn , sú qíng xì fù 。
zì sī cǔn , jiǎ ráo jī yù duī jīn , zhōng jiǔ huàn huà rú hé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.