Traditional

雲和

非琴非瑟亦非箏,撥柱推弦調未成。
欲散白頭千萬恨,隻消紅袖兩三聲。

Simplified

云和

非琴非瑟亦非筝,拨柱推弦调未成。
欲散白头千万恨,只消红袖两三声。

Pronunciation

yún hé

fēi qín fēi sè yì fēi zhēng , bō zhù tuī xián diào wèi chéng 。
yù sàn bái tóu qiān wàn hèn , zhī xiāo hóng xiù liǎng sān shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.