Traditional

雲居寺孤桐

一株青玉立,千葉綠雲委。
亭亭五丈余,高意猶未已。
山僧年九十,清靜老不死。
自雲手種時,一棵青桐子。
直從萌芽拔,高自毫末始。
四面無附枝,中心有通理。
寄言立身者,孤直當如此。

Simplified

云居寺孤桐

一株青玉立,千叶绿云委。
亭亭五丈余,高意犹未已。
山僧年九十,清静老不死。
自云手种时,一棵青桐子。
直从萌芽拔,高自毫末始。
四面无附枝,中心有通理。
寄言立身者,孤直当如此。

Pronunciation

yún jū sì gū tóng

yī zhū qīng yù lì , qiān yè lǜ yún wěi 。
tíng tíng wǔ zhàng yú , gāo yì yóu wèi yǐ 。
shān sēng nián jiǔ shí , qīng jìng lǎo bù sǐ 。
zì yún shǒu zhǒng shí , yī kē qīng tóng zǐ 。
zhí cóng méng yá bá , gāo zì háo mò shǐ 。
sì miàn wú fù zhī , zhōng xīn yǒu tōng lǐ 。
jì yán lì shēn zhě , gū zhí dāng rú cǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.