Traditional

雲童童行

雲童童,挾雨來。
雨未濡土雲已開,不能為人歛浮埃。
山南山北空聞雷,青秧欲槁籲可哀!

Simplified

云童童行

云童童,挟雨来。
雨未濡土云已开,不能为人歛浮埃。
山南山北空闻雷,青秧欲槁吁可哀!

Pronunciation

yún tóng tóng xíng

yún tóng tóng , xié yǔ lái 。
yǔ wèi rú tǔ yún yǐ kāi , bù néng wéi rén liǎn fú āi 。
shān nán shān běi kōng wén léi , qīng yāng yù gǎo xū kě āi !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.