Traditional

雲門寺

昨夜有風雨,雲奔天地合。
龍吟古石樓,虎嘯層巖閣。
幽意未盡懷,更行三五匝。

Simplified

云门寺

昨夜有风雨,云奔天地合。
龙吟古石楼,虎啸层岩阁。
幽意未尽怀,更行三五匝。

Pronunciation

yún mén sì

zuó yè yǒu fēng yǔ , yún bēn tiān dì hé 。
lóng yín gǔ shí lóu , hǔ xiào céng yán gé 。
yōu yì wèi jìn huái , gēng xíng sān wǔ zā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.