Traditional

五兩歌送張夏

竿頭五兩風褭褭,水上雲帆逐飛鳥。
送君初出揚州時,靄靄曈曈江溢曉。

Simplified

五两歌送张夏

竿头五两风褭褭,水上云帆逐飞鸟。
送君初出扬州时,霭霭曈曈江溢晓。

Pronunciation

wǔ liǎng gē sòng zhāng xià

gān tóu wǔ liǎng fēng niǎo niǎo , shuǐ shàng yún fān zhú fēi niǎo 。
sòng jūn chū chū yáng zhōu shí , ǎi ǎi tóng tóng jiāng yì xiǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.