Traditional

五君詠五首·李趙公嶠

李公實神敏,才華乃天授。
睦親何用心,處貴不忘舊。
故事遵臺閣,新詩冠宇宙。
在人忠所奉,惡我誠將宥。
南浦去莫歸,嗟嗟蔑孫秀。

Simplified

五君咏五首·李赵公峤

李公实神敏,才华乃天授。
睦亲何用心,处贵不忘旧。
故事遵台阁,新诗冠宇宙。
在人忠所奉,恶我诚将宥。
南浦去莫归,嗟嗟蔑孙秀。

Pronunciation

wǔ jūn yǒng wǔ shǒu · lǐ zhào gōng jiào

lǐ gōng shí shén mǐn , cái huá nǎi tiān shòu 。
mù qīn hé yòng xīn , chǔ guì bù wàng jiù 。
gù shì zūn tái gé , xīn shī guān yǔ zhòu 。
zài rén zhōng suǒ fèng , è wǒ chéng jiāng yòu 。
nán pǔ qù mò guī , jiē jiē miè sūn xiù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.