Traditional

五君詠五首·蘇許公環

許公信國楨,克美具瞻情。
百事資朝問,三章廣世程。
處高心不有,臨節自為名。
朱戶傳新戟,青松拱舊塋。
淒涼丞相府,餘慶在玄成。

Simplified

五君咏五首·苏许公环

许公信国桢,克美具瞻情。
百事资朝问,三章广世程。
处高心不有,临节自为名。
朱户传新戟,青松拱旧茔。
凄凉丞相府,馀庆在玄成。

Pronunciation

wǔ jūn yǒng wǔ shǒu · sū xǔ gōng huán

xǔ gōng xìn guó zhēn , kè měi jù zhān qíng 。
bǎi shì zī zhāo wèn , sān zhāng guǎng shì chéng 。
chǔ gāo xīn bù yǒu , lín jié zì wéi míng 。
zhū hù chuán xīn jǐ , qīng sōng gǒng jiù yíng 。
qī liáng chéng xiāng fǔ , yú qìng zài xuán chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.