Traditional

五君詠五首·趙耿公彥昭

耿公山嶽秀,才傑心亦妙。
鷙鳥峻標立,哀玉扣清調。
協贊休明啟,恩華日月照。
何意瑤臺雲,風吹落江僥。
湘流下潯陽,灑淚一投吊。

Simplified

五君咏五首·赵耿公彦昭

耿公山岳秀,才杰心亦妙。
鸷鸟峻标立,哀玉扣清调。
协赞休明启,恩华日月照。
何意瑶台云,风吹落江徼。
湘流下浔阳,洒泪一投吊。

Pronunciation

wǔ jūn yǒng wǔ shǒu · zhào gěng gōng yàn zhāo

gěng gōng shān yuè xiù , cái jié xīn yì miào 。
zhì niǎo jùn biāo lì , āi yù kòu qīng diào 。
xié zàn xiū míng qǐ , ēn huá rì yuè zhào 。
hé yì yáo tái yún , fēng chuī luò jiāng jiǎo 。
xiāng liú xià xún yáng , sǎ lèi yī tóu diào 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.