Traditional

五君詠五首·郭代公元振

代公舉鵬翼,懸飛摩海霧。
誌康天地屯,適與雲雷遇。
興喪一言決,安危萬心註。
大勛書王府,舛命淪江路。
勢傾北夏門,哀靡東平樹。

Simplified

五君咏五首·郭代公元振

代公举鹏翼,悬飞摩海雾。
志康天地屯,适与云雷遇。
兴丧一言决,安危万心注。
大勋书王府,舛命沦江路。
势倾北夏门,哀靡东平树。

Pronunciation

wǔ jūn yǒng wǔ shǒu · guō dài gōng yuán zhèn

dài gōng jǔ péng yì , xuán fēi mó hǎi wù 。
zhì kāng tiān dì tún , shì yǔ yún léi yù 。
xīng sāng yī yán jué , ān wēi wàn xīn zhù 。
dà xūn shū wáng fǔ , chuǎn mìng lún jiāng lù 。
shì qīng běi xià mén , āi mí dōng píng shù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.