Traditional

五君詠五首·魏齊公元忠

齊公生人表,迥天聞鶴唳。
清論早揣摩,玄心晚超詣。
入相廊廟靜,出軍沙漠霽。
見深呂祿憂,舉後陳平計。
甘心除君惡,足以報先帝。

Simplified

五君咏五首·魏齐公元忠

齐公生人表,迥天闻鹤唳。
清论早揣摩,玄心晚超诣。
入相廊庙静,出军沙漠霁。
见深吕禄忧,举后陈平计。
甘心除君恶,足以报先帝。

Pronunciation

wǔ jūn yǒng wǔ shǒu · wèi qí gōng yuán zhōng

qí gōng shēng rén biǎo , jiǒng tiān wén hè lì 。
qīng lùn zǎo chuǎi mó , xuán xīn wǎn chāo yì 。
rù xiāng láng miào jìng , chū jūn shā mò jì 。
jiàn shēn lǚ lù yōu , jǔ hòu chén píng jì 。
gān xīn chú jūn è , zú yǐ bào xiān dì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.