Traditional

五年秋病後獨宿香山寺三絕句

經年不到龍門寺,今夜何人知我情?
還向暢師房裏宿,新秋月色舊灘聲。
飲徒歌伴今何在,雨散雲飛盡不回。
從此香山風月夜,祗應長是一身來。
石盆泉畔石樓頭,十二年來晝夜遊。
更過今年年七十,假如無病亦宜休。

Simplified

五年秋病后独宿香山寺三绝句

经年不到龙门寺,今夜何人知我情?
还向畅师房里宿,新秋月色旧滩声。
饮徒歌伴今何在,雨散云飞尽不回。
从此香山风月夜,祗应长是一身来。
石盆泉畔石楼头,十二年来昼夜游。
更过今年年七十,假如无病亦宜休。

Pronunciation

wǔ nián qiū bìng hòu dú sù xiāng shān sì sān jué jù

jīng nián bù dào lóng mén sì , jīn yè hé rén zhī wǒ qíng ?
huán xiàng chàng shī fáng lǐ sù , xīn qiū yuè sè jiù tān shēng 。
yǐn tú gē bàn jīn hé zài , yǔ sàn yún fēi jìn bù huí 。
cóng cǐ xiāng shān fēng yuè yè , zhī yīng cháng shì yī shēn lái 。
shí pén quán pàn shí lóu tóu , shí èr nián lái zhòu yè yóu 。
gēng guò jīn nián nián qī shí , jiǎ rú wú bìng yì yí xiū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.