Traditional

五月六日夜憶往歲秋與徹師同宿

紫閣相逢處,丹巖議宿時。
墮蟬翻敗葉,棲鳥定寒枝。
萬裏飄流遠,三年問訊遲。
炎方憶初地,頻夢碧琉璃。

Simplified

五月六日夜忆往岁秋与彻师同宿

紫阁相逢处,丹岩议宿时。
堕蝉翻败叶,栖鸟定寒枝。
万里飘流远,三年问讯迟。
炎方忆初地,频梦碧琉璃。

Pronunciation

wǔ yuè liù rì yè yì wǎng suì qiū yǔ chè shī tóng sù

zǐ gé xiāng féng chǔ , dān yán yì sù shí 。
duò chán fān bài yè , qī niǎo dìng hán zhī 。
wàn lǐ piāo liú yuǎn , sān nián wèn xùn chí 。
yán fāng yì chū dì , pín mèng bì liú lí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.