Traditional

五月尋山夜寒話雨

客衣輕百裏,長夏惜登臨。
正爾出門夜,忽逢山雨深。
聊將鬥酒樂,無作薄寒吟。
年少追涼好,難為父母心。

Simplified

五月寻山夜寒话雨

客衣轻百里,长夏惜登临。
正尔出门夜,忽逢山雨深。
聊将斗酒乐,无作薄寒吟。
年少追凉好,难为父母心。

Pronunciation

wǔ yuè xún shān yè hán huà yǔ

kè yī qīng bǎi lǐ , cháng xià xī dēng lín 。
zhèng ěr chū mén yè , hū féng shān yǔ shēn 。
liáo jiāng dǒu jiǔ lè , wú zuò báo hán yín 。
nián shǎo zhuī liáng hǎo , nán wéi fù mǔ xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.