Traditional

五雜組

五雜組,山雉羽。
往復還,江頭路。
不得已,貴臣去。

Simplified

五杂组

五杂组,山雉羽。
往复还,江头路。
不得已,贵臣去。

Pronunciation

wǔ zá zǔ

wǔ zá zǔ , shān zhì yǔ 。
wǎng fù huán , jiāng tóu lù 。
bù dé yǐ , guì chén qù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.