Traditional

五松驛

獨下長亭念過秦,五松不見見輿薪。
隻應既斬斯高後,尋被樵人用斧斤。

Simplified

五松驿

独下长亭念过秦,五松不见见舆薪。
只应既斩斯高后,寻被樵人用斧斤。

Pronunciation

wǔ sōng yì

dú xià cháng tíng niàn guò qín , wǔ sōng bù jiàn jiàn yú xīn 。
zhī yīng jì zhǎn sī gāo hòu , xún bèi qiáo rén yòng fǔ jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.