Traditional

井底引銀瓶

井底引銀瓶,銀瓶欲上絲繩絕。
石上磨玉簪,玉簪欲成中央折。
瓶沈簪折知奈何?
似妾今朝與君別。
憶昔在家為女時,人言舉動有殊姿。
嬋娟兩鬢秋蟬翼,宛轉雙蛾遠山色。
笑隨戲伴後園中,此時與君未相識。
妾弄青梅憑短墻,君騎白馬傍垂楊。
墻頭馬上遙相顧,一見知君即斷腸。
知君斷腸共君語,君指南山松柏樹。
感君松柏化為心,暗合雙鬟逐君去。
到君家舍五六年,君家大人頻有言。
聘則為妻奔是妾,不堪主祀奉蘋蘩。
終知君家不可住,其奈出門無去處。
豈無父母在高堂?
亦有親情滿故鄉。
潛來更不通消息,今日悲羞歸不得。
為君一日恩,誤妾百年身。
寄言癡小人家女,慎勿將身輕許人!

Simplified

井底引银瓶

井底引银瓶,银瓶欲上丝绳绝。
石上磨玉簪,玉簪欲成中央折。
瓶沉簪折知奈何?
似妾今朝与君别。
忆昔在家为女时,人言举动有殊姿。
婵娟两鬓秋蝉翼,宛转双蛾远山色。
笑随戏伴后园中,此时与君未相识。
妾弄青梅凭短墙,君骑白马傍垂杨。
墙头马上遥相顾,一见知君即断肠。
知君断肠共君语,君指南山松柏树。
感君松柏化为心,暗合双鬟逐君去。
到君家舍五六年,君家大人频有言。
聘则为妻奔是妾,不堪主祀奉苹蘩。
终知君家不可住,其奈出门无去处。
岂无父母在高堂?
亦有亲情满故乡。
潜来更不通消息,今日悲羞归不得。
为君一日恩,误妾百年身。
寄言痴小人家女,慎勿将身轻许人!

Pronunciation

jǐng dǐ yǐn yín píng

jǐng dǐ yǐn yín píng , yín píng yù shàng sī shéng jué 。
shí shàng mó yù zān , yù zān yù chéng zhōng yāng zhē 。
píng chén zān zhē zhī nài hé ?
sì qiè jīn zhāo yǔ jūn bié 。
yì xī zài jiā wéi nǚ shí , rén yán jǔ dòng yǒu shū zī 。
chán juān liǎng bìn qiū chán yì , wǎn zhuǎn shuāng é yuǎn shān sè 。
xiào suí xì bàn hòu yuán zhōng , cǐ shí yǔ jūn wèi xiāng shí 。
qiè nòng qīng méi píng duǎn qiáng , jūn qí bái mǎ bàng chuí yáng 。
qiáng tóu mǎ shàng yáo xiāng gù , yī jiàn zhī jūn jí duàn cháng 。
zhī jūn duàn cháng gòng jūn yǔ , jūn zhǐ nán shān sōng bǎi shù 。
gǎn jūn sōng bǎi huà wéi xīn , àn hé shuāng huán zhú jūn qù 。
dào jūn jiā shè wǔ liù nián , jūn jiā dà rén pín yǒu yán 。
pìn zé wéi qī bēn shì qiè , bù kān zhǔ sì fèng píng fán 。
zhōng zhī jūn jiā bù kě zhù , qí nài chū mén wú qù chǔ 。
qǐ wú fù mǔ zài gāo táng ?
yì yǒu qīn qíng mǎn gù xiāng 。
qián lái gēng bù tōng xiāo xī , jīn rì bēi xiū guī bù dé 。
wéi jūn yī rì ēn , wù qiè bǎi nián shēn 。
jì yán chī xiǎo rén jiā nǚ , shèn wù jiāng shēn qīng xǔ rén !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.