Traditional

井泥四十韻

皇都依仁裏,西北有高齋。
昨日主人氏,治井堂西陲。
工人三五輩,輦出土與泥。
到水不數尺,積共庭樹齊。
他日井甃畢,用土益作堤。
曲隨林掩映,繚以池周回。
下去冥寞穴,上承雨露滋。
寄辭別地脈,因言謝泉扉。
升騰不自意,疇昔忽已乖。
伊余掉行鞅,行行來自西。
一日下馬到,此時芳草萋。
四面多好樹,旦暮雲霞姿。
晚落花滿地,幽鳥鳴何枝。
蘿幄既已薦,山樽亦可開。
待得孤月上,如與佳人來。
因茲感物理,惻愴平生懷。
茫茫此群品,不定輪與蹄。
喜得舜可禪,不以瞽瞍疑。
禹竟代舜立,其父籲咈哉。
嬴氏並六合,所來因不韋。
漢祖把左契,自言一布衣。
當塗佩國璽,本乃黃門攜。
長戟亂中原,何妨起戎氐。
不獨帝王耳,臣下亦如斯。
伊尹佐興王,不藉漢父資。
磻溪老釣叟,坐為周之師。
屠狗與販繒,突起定傾危。
長沙啟封土,豈是出程姬。
帝問主人翁,有自賣珠兒。
武昌昔男子,老苦為人妻。
蜀王有遺魄,今在林中啼。
淮南雞舐藥,翻向雲中飛。
大鈞運群有,難以一理推。
顧於冥冥內,為問秉者誰。
我恐更萬世,此事愈雲為。
猛虎與雙翅,更以角副之。
鳳凰不五色,聯翼上雞棲。
我欲秉鈞者,朅來與我偕。
浮雲不相顧,寥泬誰為梯。
悒怏夜將半,但歌井中泥。

Simplified

井泥四十韵

皇都依仁里,西北有高斋。
昨日主人氏,治井堂西陲。
工人三五辈,辇出土与泥。
到水不数尺,积共庭树齐。
他日井甃毕,用土益作堤。
曲随林掩映,缭以池周回。
下去冥寞穴,上承雨露滋。
寄辞别地脉,因言谢泉扉。
升腾不自意,畴昔忽已乖。
伊余掉行鞅,行行来自西。
一日下马到,此时芳草萋。
四面多好树,旦暮云霞姿。
晚落花满地,幽鸟鸣何枝。
萝幄既已荐,山樽亦可开。
待得孤月上,如与佳人来。
因兹感物理,恻怆平生怀。
茫茫此群品,不定轮与蹄。
喜得舜可禅,不以瞽瞍疑。
禹竟代舜立,其父吁咈哉。
嬴氏并六合,所来因不韦。
汉祖把左契,自言一布衣。
当涂佩国玺,本乃黄门携。
长戟乱中原,何妨起戎氐。
不独帝王耳,臣下亦如斯。
伊尹佐兴王,不藉汉父资。
磻溪老钓叟,坐为周之师。
屠狗与贩缯,突起定倾危。
长沙启封土,岂是出程姬。
帝问主人翁,有自卖珠儿。
武昌昔男子,老苦为人妻。
蜀王有遗魄,今在林中啼。
淮南鸡舐药,翻向云中飞。
大钧运群有,难以一理推。
顾于冥冥内,为问秉者谁。
我恐更万世,此事愈云为。
猛虎与双翅,更以角副之。
凤凰不五色,联翼上鸡栖。
我欲秉钧者,朅来与我偕。
浮云不相顾,寥泬谁为梯。
悒怏夜将半,但歌井中泥。

Pronunciation

jǐng ní sì shí yùn

huáng dū yī rén lǐ , xī běi yǒu gāo zhāi 。
zuó rì zhǔ rén shì , zhì jǐng táng xī chuí 。
gōng rén sān wǔ bèi , niǎn chū tǔ yǔ ní 。
dào shuǐ bù shù chǐ , jī gòng tíng shù qí 。
tā rì jǐng zhòu bì , yòng tǔ yì zuò dī 。
qū suí lín yǎn yìng , liáo yǐ chí zhōu huí 。
xià qù míng mò xué , shàng chéng yǔ lù zī 。
jì cí bié dì mài , yīn yán xiè quán fēi 。
shēng téng bù zì yì , chóu xī hū yǐ guāi 。
yī yú diào xíng yāng , xíng xíng lái zì xī 。
yī rì xià mǎ dào , cǐ shí fāng cǎo qī 。
sì miàn duō hǎo shù , dàn mù yún xiá zī 。
wǎn luò huā mǎn dì , yōu niǎo míng hé zhī 。
luó wò jì yǐ jiàn , shān zūn yì kě kāi 。
dài dé gū yuè shàng , rú yǔ jiā rén lái 。
yīn zī gǎn wù lǐ , cè chuàng píng shēng huái 。
máng máng cǐ qún pǐn , bù dìng lún yǔ tí 。
xǐ dé shùn kě chán , bù yǐ gǔ sǒu yí 。
yǔ jìng dài shùn lì , qí fù xū fú zāi 。
yíng shì bìng liù hé , suǒ lái yīn bù wéi 。
hàn zǔ bǎ zuǒ qì , zì yán yī bù yī 。
dāng tú pèi guó xǐ , běn nǎi huáng mén xié 。
cháng jǐ luàn zhōng yuán , hé fáng qǐ róng dī 。
bù dú dì wáng ěr , chén xià yì rú sī 。
yī yǐn zuǒ xīng wáng , bù jiè hàn fù zī 。
pán xī lǎo diào sǒu , zuò wéi zhōu zhī shī 。
tú gǒu yǔ fàn zēng , tū qǐ dìng qīng wēi 。
cháng shā qǐ fēng tǔ , qǐ shì chū chéng jī 。
dì wèn zhǔ rén wēng , yǒu zì mài zhū ér 。
wǔ chāng xī nán zǐ , lǎo kǔ wéi rén qī 。
shǔ wáng yǒu yí pò , jīn zài lín zhōng tí 。
huái nán jī shì yào , fān xiàng yún zhōng fēi 。
dà jūn yùn qún yǒu , nán yǐ yī lǐ tuī 。
gù yú míng míng nèi , wéi wèn bǐng zhě shuí 。
wǒ kǒng gēng wàn shì , cǐ shì yù yún wéi 。
měng hǔ yǔ shuāng chì , gēng yǐ jiǎo fù zhī 。
fèng huáng bù wǔ sè , lián yì shàng jī qī 。
wǒ yù bǐng jūn zhě , qiè lái yǔ wǒ xié 。
fú yún bù xiāng gù , liáo jué shuí wéi tī 。
yì yàng yè jiāng bàn , dàn gē jǐng zhōng ní 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.