Traditional

井絡

井絡天彭一掌中,漫誇天設劍為峰。
陣圖東聚燕江石,邊柝西懸雪嶺松。
堪嘆故君成杜宇,可能先主是真龍。
將來為報奸雄輩,莫向金牛訪舊蹤。

Simplified

井络

井络天彭一掌中,漫夸天设剑为峰。
阵图东聚燕江石,边柝西悬雪岭松。
堪叹故君成杜宇,可能先主是真龙。
将来为报奸雄辈,莫向金牛访旧踪。

Pronunciation

jǐng luò

jǐng luò tiān péng yī zhǎng zhōng , màn kuā tiān shè jiàn wéi fēng 。
zhèn tú dōng jù yàn jiāng shí , biān tuò xī xuán xuě lǐng sōng 。
kān tàn gù jūn chéng dù yǔ , kě néng xiān zhǔ shì zhēn lóng 。
jiāng lái wéi bào jiān xióng bèi , mò xiàng jīn niú fǎng jiù zōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.