Traditional

京師人為嚴嵩語

可笑嚴介溪,金銀如山積,刀鋸信手施。
嘗將冷眼觀螃蟹,看你橫行得幾時。

Simplified

京师人为严嵩语

可笑严介溪,金银如山积,刀锯信手施。
尝将冷眼观螃蟹,看你横行得几时。

Pronunciation

jīng shī rén wéi yán sōng yǔ

kě xiào yán jiè xī , jīn yín rú shān jī , dāo jù xìn shǒu shī 。
cháng jiāng lěng yǎn guān páng xiè , kàn nǐ héng xíng dé jī shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.