Traditional

京路

西來為看秦山雪,東去緣尋洛苑春。
來去騰騰兩京路,閑行除我更無人。

Simplified

京路

西来为看秦山雪,东去缘寻洛苑春。
来去腾腾两京路,闲行除我更无人。

Pronunciation

jīng lù

xī lái wéi kàn qín shān xuě , dōng qù yuán xún luò yuàn chūn 。
lái qù téng téng liǎng jīng lù , xián xíng chú wǒ gēng wú rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.