Traditional

亭西墻下伊渠水中置石,激流潺湲成韻,頗有

嵌巉嵩石峭,皎潔伊流清。
立為遠峰勢,激作寒玉聲。
夾岸羅密樹,面灘開小亭。
忽疑嚴子瀨,流入洛陽城。
是時群動息,風靜微月明。
高枕夜悄悄,滿耳秋泠泠。
終日臨大道,何人知此情。
此情茍自愜,亦不要人聽。

Simplified

亭西墙下伊渠水中置石,激流潺湲成韵,颇有

嵌巉嵩石峭,皎洁伊流清。
立为远峰势,激作寒玉声。
夹岸罗密树,面滩开小亭。
忽疑严子濑,流入洛阳城。
是时群动息,风静微月明。
高枕夜悄悄,满耳秋泠泠。
终日临大道,何人知此情。
此情苟自惬,亦不要人听。

Pronunciation

tíng xī qiáng xià yī qú shuǐ zhōng zhì shí , jī liú chán yuán chéng yùn , pō yǒu

qiàn chán sōng shí qiào , jiǎo jié yī liú qīng 。
lì wéi yuǎn fēng shì , jī zuò hán yù shēng 。
jiā àn luó mì shù , miàn tān kāi xiǎo tíng 。
hū yí yán zǐ lài , liú rù luò yáng chéng 。
shì shí qún dòng xī , fēng jìng wēi yuè míng 。
gāo zhěn yè qiǎo qiǎo , mǎn ěr qiū líng líng 。
zhōng rì lín dà dào , hé rén zhī cǐ qíng 。
cǐ qíng gǒu zì qiè , yì bù yào rén tīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.