Traditional

人日飯昭覺

天涯羈旅逢人日,病起消搖集寶坊。
雪水初融錦江漲,梅花半落綠苔香。
家山松桂年年長,幕府文書日日忙。
自笑余生有幾許,一庵借與得深藏。

Simplified

人日饭昭觉

天涯羁旅逢人日,病起消摇集宝坊。
雪水初融锦江涨,梅花半落绿苔香。
家山松桂年年长,幕府文书日日忙。
自笑余生有几许,一庵借与得深藏。

Pronunciation

rén rì fàn zhāo jué

tiān yá jī lǚ féng rén rì , bìng qǐ xiāo yáo jí bǎo fāng 。
xuě shuǐ chū róng jǐn jiāng zhǎng , méi huā bàn luò lǜ tái xiāng 。
jiā shān sōng guì nián nián cháng , mù fǔ wén shū rì rì máng 。
zì xiào yú shēng yǒu jī xǔ , yī ān jiè yǔ dé shēn cáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.