Traditional

人欲

人欲天從竟不疑,莫言圓蓋便無私。
秦中已久烏頭白,卻是君王未備知。

Simplified

人欲

人欲天从竟不疑,莫言圆盖便无私。
秦中已久乌头白,却是君王未备知。

Pronunciation

rén yù

rén yù tiān cóng jìng bù yí , mò yán yuán gài biàn wú sī 。
qín zhōng yǐ jiǔ wū tóu bái , què shì jūn wáng wèi bèi zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.