Traditional

仆射來示有三春向晚四者難並之說誠哉是言輒

三春今向晚,四者昔難並。
借問低眉坐,何如攜手行。
--白居易舊遊多過隙,新宴且尋盟。
鸚鵡林須樂,麒麟閣未成。
--王起分陰當愛惜,遲景好逢迎。
林野熏風起,樓臺谷雨晴。
--劉禹錫墻低山半出,池廣水初平。
橋轉長虹曲,舟回小鹢輕。
--白居易殘花猶布繡,密竹自聞笙。
欲過芳菲節,難忘宴慰情。
--王起月輪行似箭,時物始如傾。
見雁隨兄去,聽鶯求友聲。
--劉禹錫蕙長書帶展,菇嫩剪刀生。
坐密衣裳暖,堂虛絲管清。
--白居易峰巒侵碧落,草木近朱明。
與點非沂水,陪膺是洛城。
--王起撥醅爭綠醑,臥酪待朱櫻。
幾處能留客,何人喚解酲。
--劉禹錫舊儀尊右揆,新命寵春卿。
有喜鵲頻語,無機鷗不驚。
--白居易青林思小隱,白雪仰芳名。
訪舊殊千裏,登高賴九城。
--王起酂侯司管鑰,疏傅傲簪纓。
綸綍曾同掌,煙霄即上征。
--劉禹錫冊庭嘗接武,書殿忝連衡。
蘭室春彌馥,松心晚更貞。
--白居易琴招翠羽下,鉤掣紫鱗呈,隻願回烏景。
誰能避兕觥。
--王起方知醉兀兀,應是走營營。
鳳閣鸞臺路,從他年少爭。
--白居易

Simplified

仆射来示有三春向晚四者难并之说诚哉是言辄

三春今向晚,四者昔难并。
借问低眉坐,何如携手行。
--白居易旧游多过隙,新宴且寻盟。
鹦鹉林须乐,麒麟阁未成。
--王起分阴当爱惜,迟景好逢迎。
林野熏风起,楼台谷雨晴。
--刘禹锡墙低山半出,池广水初平。
桥转长虹曲,舟回小鹢轻。
--白居易残花犹布绣,密竹自闻笙。
欲过芳菲节,难忘宴慰情。
--王起月轮行似箭,时物始如倾。
见雁随兄去,听莺求友声。
--刘禹锡蕙长书带展,菰嫩剪刀生。
坐密衣裳暖,堂虚丝管清。
--白居易峰峦侵碧落,草木近朱明。
与点非沂水,陪膺是洛城。
--王起拨醅争绿醑,卧酪待朱樱。
几处能留客,何人唤解酲。
--刘禹锡旧仪尊右揆,新命宠春卿。
有喜鹊频语,无机鸥不惊。
--白居易青林思小隐,白雪仰芳名。
访旧殊千里,登高赖九城。
--王起酂侯司管钥,疏傅傲簪缨。
纶綍曾同掌,烟霄即上征。
--刘禹锡册庭尝接武,书殿忝连衡。
兰室春弥馥,松心晚更贞。
--白居易琴招翠羽下,钩掣紫鳞呈,只愿回乌景。
谁能避兕觥。
--王起方知醉兀兀,应是走营营。
凤阁鸾台路,从他年少争。
--白居易

Pronunciation

pū shè lái shì yǒu sān chūn xiàng wǎn sì zhě nán bìng zhī shuō chéng zāi shì yán zhé

sān chūn jīn xiàng wǎn , sì zhě xī nán bìng 。
jiè wèn dī méi zuò , hé rú xié shǒu xíng 。
-- bái jū yì jiù yóu duō guò xì , xīn yàn qiě xún méng 。
yīng wǔ lín xū lè , qí lín gé wèi chéng 。
-- wáng qǐ fēn yīn dāng ài xī , chí jǐng hǎo féng yíng 。
lín yě xūn fēng qǐ , lóu tái gǔ yǔ qíng 。
-- liú yǔ xī qiáng dī shān bàn chū , chí guǎng shuǐ chū píng 。
qiáo zhuǎn cháng hóng qū , zhōu huí xiǎo yì qīng 。
-- bái jū yì cán huā yóu bù xiù , mì zhú zì wén shēng 。
yù guò fāng fēi jié , nán wàng yàn wèi qíng 。
-- wáng qǐ yuè lún xíng sì jiàn , shí wù shǐ rú qīng 。
jiàn yàn suí xiōng qù , tīng yīng qiú yǒu shēng 。
-- liú yǔ xī huì cháng shū dài zhǎn , gū nèn jiǎn dāo shēng 。
zuò mì yī cháng nuǎn , táng xū sī guǎn qīng 。
-- bái jū yì fēng luán qīn bì luò , cǎo mù jìn zhū míng 。
yǔ diǎn fēi yí shuǐ , péi yīng shì luò chéng 。
-- wáng qǐ bō pēi zhēng lǜ xǔ , wò lào dài zhū yīng 。
jī chǔ néng liú kè , hé rén huàn jiě chéng 。
-- liú yǔ xī jiù yí zūn yòu kuí , xīn mìng chǒng chūn qīng 。
yǒu xǐ què pín yǔ , wú jī ōu bù jīng 。
-- bái jū yì qīng lín sī xiǎo yǐn , bái xuě yǎng fāng míng 。
fǎng jiù shū qiān lǐ , dēng gāo lài jiǔ chéng 。
-- wáng qǐ zàn hóu sī guǎn yuè , shū fù ào zān yīng 。
lún fú zēng tóng zhǎng , yān xiāo jí shàng zhēng 。
-- liú yǔ xī cè tíng cháng jiē wǔ , shū diàn tiǎn lián héng 。
lán shì chūn mí fù , sōng xīn wǎn gēng zhēn 。
-- bái jū yì qín zhāo cuì yǔ xià , gōu chè zǐ lín chéng , zhī yuàn huí wū jǐng 。
shuí néng bì sì gōng 。
-- wáng qǐ fāng zhī zuì wù wù , yīng shì zǒu yíng yíng 。
fèng gé luán tái lù , cóng tā nián shǎo zhēng 。
-- bái jū yì

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.