Traditional

今日史課偶少暇戲作五字

仲夏入都門,堂瓦忽已霜。
史館方掄才,我亦廁其傍。
三日敗一筆,手胝視芒芒,吏來督日程,炙冷不及嘗。
今辰偶少靜,掃地欲焚香,市聲塞我門,騶呼過我墻。
鄙性不耐喧,戃怳意欲狂。
天生兩窮耳,隻堪聽啼螿。

Simplified

今日史课偶少暇戏作五字

仲夏入都门,堂瓦忽已霜。
史馆方抡才,我亦厕其傍。
三日败一笔,手胝视芒芒,吏来督日程,炙冷不及尝。
今辰偶少静,扫地欲焚香,市声塞我门,驺呼过我墙。
鄙性不耐喧,戃怳意欲狂。
天生两穷耳,只堪听啼螿。

Pronunciation

jīn rì shǐ kè ǒu shǎo xiá xì zuò wǔ zì

zhòng xià rù dū mén , táng wǎ hū yǐ shuāng 。
shǐ guǎn fāng lūn cái , wǒ yì cè qí bàng 。
sān rì bài yī bǐ , shǒu zhī shì máng máng , lì lái dū rì chéng , zhì lěng bù jí cháng 。
jīn chén ǒu shǎo jìng , sǎo dì yù fén xiāng , shì shēng sāi wǒ mén , zōu hū guò wǒ qiáng 。
bǐ xìng bù nài xuān , tǎng huǎng yì yù kuáng 。
tiān shēng liǎng qióng ěr , zhī kān tīng tí jiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.