Traditional

今月二日不自量度輒以詩一首四十韻幹瀆尊嚴

家擅無雙譽,朝居第一功。
四時當首夏,八節應條風。
滌濯臨清濟,巉巖倚碧嵩。
鮑壺冰皎潔,王佩玉丁東。
處劇張京兆,通經戴侍中。
將星臨迥夜,卿月麗層穹。
下令銷秦盜,高談破宋聾。
含霜太山竹,拂霧嶧陽桐。
樂道乾知退,當官蹇匪躬。
服箱青海馬,入兆渭川熊。
固是符真宰,徒勞讓化工。
鳳池春瀲艷,雞樹曉曈曨。
願守三章約,還期九譯通。
薰琴調大舜,寶瑟和神農。
慷慨資元老,周旋值狡童。
仲尼羞問陣,魏絳喜和戎。
款款將除蠹,孜孜欲達聰。
所求因渭濁,安肯與雷同。
物議將調鼎,君恩忽賜弓。
開吳相上下,全蜀占西東。
銳卒魚懸餌,豪胥鳥在籠。
疲民呼杜母,鄰國仰羊公。
置驛推東道,安禪合北宗。
嘉賓增重價,上士悟真空。
扇舉遮王導,樽開見孔融。
煙飛愁舞罷,塵定惜歌終。
岸柳兼池綠,園花映燭紅。
未曾周顗醉,轉覺季心恭。
系滯喧人望,便蕃屬聖衷。
天書何日降,庭燎幾時烘。
早歲乖投刺,今晨幸發蒙。
遠途哀跛鱉,薄藝獎雕蟲。
故事曾尊隗,前修有薦雄。
終須煩刻畫,聊擬更磨礱。
蠻嶺晴留雪,巴江晚帶楓。
營巢憐越燕,裂帛待燕鴻。
自苦誠先檗,長飄不後蓬。
容華雖少健,思緒即悲翁。
感激淮山館,優遊碣石宮。
待公三入相,丕祚始無窮。

Simplified

今月二日不自量度辄以诗一首四十韵干渎尊严

家擅无双誉,朝居第一功。
四时当首夏,八节应条风。
涤濯临清济,巉岩倚碧嵩。
鲍壶冰皎洁,王佩玉丁东。
处剧张京兆,通经戴侍中。
将星临迥夜,卿月丽层穹。
下令销秦盗,高谈破宋聋。
含霜太山竹,拂雾峄阳桐。
乐道乾知退,当官蹇匪躬。
服箱青海马,入兆渭川熊。
固是符真宰,徒劳让化工。
凤池春潋艳,鸡树晓曈曨。
愿守三章约,还期九译通。
薰琴调大舜,宝瑟和神农。
慷慨资元老,周旋值狡童。
仲尼羞问阵,魏绛喜和戎。
款款将除蠹,孜孜欲达聪。
所求因渭浊,安肯与雷同。
物议将调鼎,君恩忽赐弓。
开吴相上下,全蜀占西东。
锐卒鱼悬饵,豪胥鸟在笼。
疲民呼杜母,邻国仰羊公。
置驿推东道,安禅合北宗。
嘉宾增重价,上士悟真空。
扇举遮王导,樽开见孔融。
烟飞愁舞罢,尘定惜歌终。
岸柳兼池绿,园花映烛红。
未曾周顗醉,转觉季心恭。
系滞喧人望,便蕃属圣衷。
天书何日降,庭燎几时烘。
早岁乖投刺,今晨幸发蒙。
远途哀跛鳖,薄艺奖雕虫。
故事曾尊隗,前修有荐雄。
终须烦刻画,聊拟更磨礱。
蛮岭晴留雪,巴江晚带枫。
营巢怜越燕,裂帛待燕鸿。
自苦诚先檗,长飘不后蓬。
容华虽少健,思绪即悲翁。
感激淮山馆,优游碣石宫。
待公三入相,丕祚始无穷。

Pronunciation

jīn yuè èr rì bù zì liáng dù zhé yǐ shī yī shǒu sì shí yùn gān dú zūn yán

jiā shàn wú shuāng yù , zhāo jū dì yī gōng 。
sì shí dāng shǒu xià , bā jié yīng tiáo fēng 。
dí zhuó lín qīng jì , chán yán yǐ bì sōng 。
bào hú bīng jiǎo jié , wáng pèi yù dīng dōng 。
chǔ jù zhāng jīng zhào , tōng jīng dài shì zhōng 。
jiāng xīng lín jiǒng yè , qīng yuè lì céng qióng 。
xià líng xiāo qín dào , gāo tán pò sòng lóng 。
hán shuāng tài shān zhú , fú wù yì yáng tóng 。
lè dào qián zhī tuì , dāng guān jiǎn fěi gōng 。
fú xiāng qīng hǎi mǎ , rù zhào wèi chuān xióng 。
gù shì fú zhēn zǎi , tú láo ràng huà gōng 。
fèng chí chūn liàn yàn , jī shù xiǎo tóng lóng 。
yuàn shǒu sān zhāng yuē , huán qī jiǔ yì tōng 。
xūn qín diào dà shùn , bǎo sè hé shén nóng 。
kāng kǎi zī yuán lǎo , zhōu xuán zhí jiǎo tóng 。
zhòng ní xiū wèn zhèn , wèi jiàng xǐ hé róng 。
kuǎn kuǎn jiāng chú dù , zī zī yù dá cōng 。
suǒ qiú yīn wèi zhuó , ān kěn yǔ léi tóng 。
wù yì jiāng diào dǐng , jūn ēn hū cì gōng 。
kāi wú xiāng shàng xià , quán shǔ zhān xī dōng 。
ruì zú yú xuán ěr , háo xū niǎo zài lóng 。
pí mín hū dù mǔ , lín guó yǎng yáng gōng 。
zhì yì tuī dōng dào , ān chán hé běi zōng 。
jiā bīn zēng zhòng jià , shàng shì wù zhēn kōng 。
shàn jǔ zhē wáng dǎo , zūn kāi jiàn kǒng róng 。
yān fēi chóu wǔ bà , chén dìng xī gē zhōng 。
àn liǔ jiān chí lǜ , yuán huā yìng zhú hóng 。
wèi zēng zhōu yǐ zuì , zhuǎn jué jì xīn gōng 。
xì zhì xuān rén wàng , biàn fán shǔ shèng zhōng 。
tiān shū hé rì jiàng , tíng liáo jī shí hōng 。
zǎo suì guāi tóu cì , jīn chén xìng fā mēng 。
yuǎn tú āi bǒ biē , báo yì jiǎng diāo chóng 。
gù shì zēng zūn wěi , qián xiū yǒu jiàn xióng 。
zhōng xū fán kè huà , liáo nǐ gēng mó lóng 。
mán lǐng qíng liú xuě , bā jiāng wǎn dài fēng 。
yíng cháo lián yuè yàn , liè bó dài yàn hóng 。
zì kǔ chéng xiān bò , cháng piāo bù hòu péng 。
róng huá suī shǎo jiàn , sī xù jí bēi wēng 。
gǎn jī huái shān guǎn , yōu yóu jié shí gōng 。
dài gōng sān rù xiāng , pī zuò shǐ wú qióng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.