Traditional

從軍行二首

弭節結徒侶,速征赴龍城。
單於近突圍,烽燧屢夜驚。
長弓挽滿月,劍華霜雪明。
遠道百草殞,峭覺寒風生。
風寒欲砭肌,爭奈裘襖輕。
回首家不見,候雁空中鳴。
笳奏遝以哀,肅肅趣嚴程。
寄語塞外胡,擁騎休橫行。
少年膽氣粗,好勇萬人敵。
仗劍出門去,三邊正艱厄。
怒目時一呼,萬騎皆辟易。
殺人蓬麻輕,走馬汗血滴。
醜虜何足清,天山坐寧謐。
不有封侯相,徒負幽並客。

Simplified

从军行二首

弭节结徒侣,速征赴龙城。
单于近突围,烽燧屡夜惊。
长弓挽满月,剑华霜雪明。
远道百草殒,峭觉寒风生。
风寒欲砭肌,争奈裘袄轻。
回首家不见,候雁空中鸣。
笳奏遝以哀,肃肃趣严程。
寄语塞外胡,拥骑休横行。
少年胆气粗,好勇万人敌。
仗剑出门去,三边正艰厄。
怒目时一呼,万骑皆辟易。
杀人蓬麻轻,走马汗血滴。
丑虏何足清,天山坐宁谧。
不有封侯相,徒负幽并客。

Pronunciation

cóng jūn xíng èr shǒu

mǐ jié jié tú lǚ , sù zhēng fù lóng chéng 。
dān yú jìn tū wéi , fēng suì lǚ yè jīng 。
cháng gōng wǎn mǎn yuè , jiàn huá shuāng xuě míng 。
yuǎn dào bǎi cǎo yǔn , qiào jué hán fēng shēng 。
fēng hán yù biān jī , zhēng nài qiú ǎo qīng 。
huí shǒu jiā bù jiàn , hòu yàn kōng zhōng míng 。
jiā zòu tà yǐ āi , sù sù qù yán chéng 。
jì yǔ sāi wài hú , yōng qí xiū héng xíng 。
shǎo nián dǎn qì cū , hǎo yǒng wàn rén dí 。
zhàng jiàn chū mén qù , sān biān zhèng jiān è 。
nù mù shí yī hū , wàn qí jiē bì yì 。
shā rén péng má qīng , zǒu mǎ hàn xuè dī 。
chǒu lǔ hé zú qīng , tiān shān zuò níng mì 。
bù yǒu fēng hóu xiāng , tú fù yōu bìng kè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.