Traditional

從剡溪至赤城

靈溪宿處接靈山,窈映高樓向月閑。
夜半鶴聲殘夢裏,猶疑琴曲洞房間。

Simplified

从剡溪至赤城

灵溪宿处接灵山,窈映高楼向月闲。
夜半鹤声残梦里,犹疑琴曲洞房间。

Pronunciation

cóng yǎn xī zhì chì chéng

líng xī sù chǔ jiē líng shān , yǎo yìng gāo lóu xiàng yuè xián 。
yè bàn hè shēng cán mèng lǐ , yóu yí qín qū dòng fáng jiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.