Traditional

從江西至彭蠡入浙西淮南界道中寄齊相公

大賢舊丞相,作鎮江山雄。
自鎮江山來,何人得如公。
處士待徐孺,仙人期葛洪。
一身控上遊,八郡趨下風。
比屋除畏溺,林塘曳煙虹。
生人罷虔劉,井稅均且充。
大府肅無事,歡然接悲翁。
心清百丈泉,目送孤飛鴻。
數年鄱陽掾,抱責棲微躬。
首陽及汨羅,無乃褊其衷。
楊朱並阮籍,未免哀途窮。
四賢雖得仁,此怨何匆匆。
老氏齊寵辱,於陵一窮通。
本師留度門,平等冤親同。
能依二諦法,了達三輪空。
真境靡方所,出離內外中。
無邊盡未來,定惠雙修功。
蹇步慚寸進,飾裝隨轉蓬。
朝行楚水陰,夕宿吳洲東。
吳洲復白雲,楚水飄丹楓。
晚霞燒回潮,千裏光曈曈。
蓂開海上影,桂吐淮南叢。
何當翼明庭,草木生春融。

Simplified

从江西至彭蠡入浙西淮南界道中寄齐相公

大贤旧丞相,作镇江山雄。
自镇江山来,何人得如公。
处士待徐孺,仙人期葛洪。
一身控上游,八郡趋下风。
比屋除畏溺,林塘曳烟虹。
生人罢虔刘,井税均且充。
大府肃无事,欢然接悲翁。
心清百丈泉,目送孤飞鸿。
数年鄱阳掾,抱责栖微躬。
首阳及汨罗,无乃褊其衷。
杨朱并阮籍,未免哀途穷。
四贤虽得仁,此怨何匆匆。
老氏齐宠辱,於陵一穷通。
本师留度门,平等冤亲同。
能依二谛法,了达三轮空。
真境靡方所,出离内外中。
无边尽未来,定惠双修功。
蹇步惭寸进,饰装随转蓬。
朝行楚水阴,夕宿吴洲东。
吴洲复白云,楚水飘丹枫。
晚霞烧回潮,千里光曈曈。
蓂开海上影,桂吐淮南丛。
何当翼明庭,草木生春融。

Pronunciation

cóng jiāng xī zhì péng lǐ rù zhè xī huái nán jiè dào zhōng jì qí xiāng gōng

dà xián jiù chéng xiāng , zuò zhèn jiāng shān xióng 。
zì zhèn jiāng shān lái , hé rén dé rú gōng 。
chǔ shì dài xú rú , xiān rén qī gé hóng 。
yī shēn kòng shàng yóu , bā jùn qū xià fēng 。
bǐ wū chú wèi nì , lín táng yè yān hóng 。
shēng rén bà qián liú , jǐng shuì jūn qiě chōng 。
dà fǔ sù wú shì , huān rán jiē bēi wēng 。
xīn qīng bǎi zhàng quán , mù sòng gū fēi hóng 。
shù nián pó yáng yuàn , bào zé qī wēi gōng 。
shǒu yáng jí mì luó , wú nǎi biǎn qí zhōng 。
yáng zhū bìng ruǎn jí , wèi miǎn āi tú qióng 。
sì xián suī dé rén , cǐ yuàn hé cōng cōng 。
lǎo shì qí chǒng rǔ , yū líng yī qióng tōng 。
běn shī liú dù mén , píng děng yuān qīn tóng 。
néng yī èr dì fǎ , liǎo dá sān lún kōng 。
zhēn jìng mí fāng suǒ , chū lí nèi wài zhōng 。
wú biān jìn wèi lái , dìng huì shuāng xiū gōng 。
jiǎn bù cán cùn jìn , shì zhuāng suí zhuǎn péng 。
zhāo xíng chǔ shuǐ yīn , xī sù wú zhōu dōng 。
wú zhōu fù bái yún , chǔ shuǐ piāo dān fēng 。
wǎn xiá shāo huí cháo , qiān lǐ guāng tóng tóng 。
míng kāi hǎi shàng yǐng , guì tǔ huái nán cóng 。
hé dāng yì míng tíng , cǎo mù shēng chūn róng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.