Traditional

從邢芻甫求桃竹拄杖

拄杖當年盛得名,一枝尚覺百金輕。
老人不復須春草,隻要攜渠處處行。

Simplified

从邢刍甫求桃竹拄杖

拄杖当年盛得名,一枝尚觉百金轻。
老人不复须春草,只要携渠处处行。

Pronunciation

cóng xíng chú fǔ qiú táo zhú zhǔ zhàng

zhǔ zhàng dāng nián shèng dé míng , yī zhī shàng jué bǎi jīn qīng 。
lǎo rén bù fù xū chūn cǎo , zhī yào xié qú chǔ chǔ xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.