Traditional

從駕觀講武詩

校戰出長楊。
兵欄入鬬場。
置陣橫雲起。
開營鴈翼張。
門嫌磁石礙。
馬畏鐵菱傷。
龍淵觸牛鬥。
繁弱駭天狼。
落星奔驥騄。
浮雲上骕骦。
急風吹戰鼓。
高塵擁貝裝。
駭猿時落木。
驚鴻屢斷行。
樹寒條更直。
山枯菊轉芳。
豹略推全勝。
龍圖揖所長。
小臣欣寓目。
還知奉會昌。

Simplified

从驾观讲武诗

校战出长杨。
兵栏入鬬场。
置阵横云起。
开营鴈翼张。
门嫌磁石碍。
马畏铁菱伤。
龙渊触牛斗。
繁弱骇天狼。
落星奔骥騄。
浮云上骕骦。
急风吹战鼓。
高尘拥贝装。
骇猿时落木。
惊鸿屡断行。
树寒条更直。
山枯菊转芳。
豹略推全胜。
龙图揖所长。
小臣欣寓目。
还知奉会昌。

Pronunciation

cóng jià guān jiǎng wǔ shī

xiào zhàn chū cháng yáng , bīng lán rù dòu cháng , zhì zhèn héng yún qǐ , kāi yíng yàn yì zhāng , mén xián cí shí ài , mǎ wèi tiě líng shāng , lóng yuān chù niú dǒu , fán ruò hài tiān láng , luò xīng bēn jì lù , fú yún shàng sù shuāng , jí fēng chuī zhàn gǔ , gāo chén yōng bèi zhuāng , hài yuán shí luò mù , jīng hóng lǚ duàn xíng , shù hán tiáo gēng zhí , shān kū jú zhuǎn fāng , bào l

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.