Traditional

仙娥峰下作

我為東南行,始登商山道。
商山無數峰,最愛仙娥好。
參差樹若插,匼匝雲如抱。
渴望寒玉泉,香聞紫芝草。
青崖屏削碧,白石床鋪縞。
向無如此物,安足留四皓?
感彼私自問,歸山何不早?
可能塵土中,遠隨眾人老?

Simplified

仙娥峰下作

我为东南行,始登商山道。
商山无数峰,最爱仙娥好。
参差树若插,匼匝云如抱。
渴望寒玉泉,香闻紫芝草。
青崖屏削碧,白石床铺缟。
向无如此物,安足留四皓?
感彼私自问,归山何不早?
可能尘土中,远随众人老?

Pronunciation

xiān é fēng xià zuò

wǒ wéi dōng nán xíng , shǐ dēng shāng shān dào 。
shāng shān wú shù fēng , zuì ài xiān é hǎo 。
cān chà shù ruò chā , kē zā yún rú bào 。
kě wàng hán yù quán , xiāng wén zǐ zhī cǎo 。
qīng yá píng xiāo bì , bái shí chuáng pū gǎo 。
xiàng wú rú cǐ wù , ān zú liú sì hào ?
gǎn bǐ sī zì wèn , guī shān hé bù zǎo ?
kě néng chén tǔ zhōng , yuǎn suí zhòng rén lǎo ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.