Traditional

仙山詩 一

金竈新和藥。
銀臺舊聚神。
相看但莫怯。
先師應識人。

Simplified

仙山诗 一

金灶新和药。
银台旧聚神。
相看但莫怯。
先师应识人。

Pronunciation

xiān shān shī yī

jīn zào xīn hé yào , yín tái jiù jù shén , xiāng kàn dàn mò qiè , xiān shī yīng shí rén ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.