Traditional

仙山詩 二

石軟如香飰。
鉛銷似熟銀。
蓬萊暫近別。
海水遂成塵。

Simplified

仙山诗 二

石软如香飰。
铅销似熟银。
蓬莱暂近别。
海水遂成尘。

Pronunciation

xiān shān shī èr

shí ruǎn rú xiāng fàn , qiān xiāo sì shú yín , péng lái zàn jìn bié , hǎi shuǐ suì chéng chén ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.