Traditional

代書寄吉十一

一雁雪上飛,值我衡陽道。
口銜離別字,遠寄當歸草。
目想春來遲,心驚寒去早。
憶鄉乘羽翮,慕侶盈懷抱。
零落答故人,將隨江樹老。

Simplified

代书寄吉十一

一雁雪上飞,值我衡阳道。
口衔离别字,远寄当归草。
目想春来迟,心惊寒去早。
忆乡乘羽翮,慕侣盈怀抱。
零落答故人,将随江树老。

Pronunciation

dài shū jì jí shí yī

yī yàn xuě shàng fēi , zhí wǒ héng yáng dào 。
kǒu xián lí bié zì , yuǎn jì dāng guī cǎo 。
mù xiǎng chūn lái chí , xīn jīng hán qù zǎo 。
yì xiāng chéng yǔ hé , mù lǚ yíng huái bào 。
líng luò dá gù rén , jiāng suí jiāng shù lǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.