Traditional

代書寄薛四

孤雁東飛來,寄我紋與素。
紋足經三象,素當綜群務。
遠見故人心,一言重千金。
答之彩毛翰,繼以瑤華音。
歲寒眾木改,松柏心常在。

Simplified

代书寄薛四

孤雁东飞来,寄我纹与素。
纹足经三象,素当综群务。
远见故人心,一言重千金。
答之彩毛翰,继以瑶华音。
岁寒众木改,松柏心常在。

Pronunciation

dài shū jì xuē sì

gū yàn dōng fēi lái , jì wǒ wén yǔ sù 。
wén zú jīng sān xiàng , sù dāng zōng qún wù 。
yuǎn jiàn gù rén xīn , yī yán zhòng qiān jīn 。
dá zhī cǎi máo hàn , jì yǐ yáo huá yīn 。
suì hán zhòng mù gǎi , sōng bǎi xīn cháng zài 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.