Traditional

代人傷往詩 一

青田松上一黃鶴。
相思樹下兩鴛鴦。
無事交渠更相失。
不及從來莫作雙。

Simplified

代人伤往诗 一

青田松上一黄鹤。
相思树下两鸳鸯。
无事交渠更相失。
不及从来莫作双。

Pronunciation

dài rén shāng wǎng shī yī

qīng tián sōng shàng yī huáng hè , xiāng sī shù xià liǎng yuān yāng , wú shì jiāo qú gēng xiāng shī , bù jí cóng lái mò zuò shuāng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.