Traditional

代人傷往詩 二

雜樹本唯金谷苑。
諸花舊滿洛陽城。
正是古來歌舞處。
今日看時無地行。

Simplified

代人伤往诗 二

杂树本唯金谷苑。
诸花旧满洛阳城。
正是古来歌舞处。
今日看时无地行。

Pronunciation

dài rén shāng wǎng shī èr

zá shù běn wéi jīn gǔ yuàn , zhū huā jiù mǎn luò yáng chéng , zhèng shì gǔ lái gē wǔ chǔ , jīn rì kàn shí wú dì xíng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.