Traditional

代人悼亡

曾睹夭桃想玉姿,帶風楊柳認蛾眉。
珠歸龍窟知誰見,鏡在鸞臺話向誰。
從此夢悲煙雨夜,不堪吟苦寂寥時。
西山日落東山月,恨想無因有了期。

Simplified

代人悼亡

曾睹夭桃想玉姿,带风杨柳认蛾眉。
珠归龙窟知谁见,镜在鸾台话向谁。
从此梦悲烟雨夜,不堪吟苦寂寥时。
西山日落东山月,恨想无因有了期。

Pronunciation

dài rén dào wáng

zēng dǔ yāo táo xiǎng yù zī , dài fēng yáng liǔ rèn é méi 。
zhū guī lóng kū zhī shuí jiàn , jìng zài luán tái huà xiàng shuí 。
cóng cǐ mèng bēi yān yǔ yè , bù kān yín kǔ jì liáo shí 。
xī shān rì luò dōng shān yuè , hèn xiǎng wú yīn yǒu liǎo qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.