Traditional

代佳人贈別

萬裏行人欲渡溪,千行珠淚滴為泥。
已成殘夢隨君去,猶有驚烏半夜啼。

Simplified

代佳人赠别

万里行人欲渡溪,千行珠泪滴为泥。
已成残梦随君去,犹有惊乌半夜啼。

Pronunciation

dài jiā rén zèng bié

wàn lǐ xíng rén yù dù xī , qiān xíng zhū lèi dī wéi ní 。
yǐ chéng cán mèng suí jūn qù , yóu yǒu jīng wū bàn yè tí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.