Traditional

代賣薪女贈諸妓

亂蓬為鬢布為巾,曉踏寒山自負薪。
一種錢塘江畔女,著紅騎馬是何人?

Simplified

代卖薪女赠诸妓

乱蓬为鬓布为巾,晓踏寒山自负薪。
一种钱塘江畔女,着红骑马是何人?

Pronunciation

dài mài xīn nǚ zèng zhū jì

luàn péng wéi bìn bù wéi jīn , xiǎo tà hán shān zì fù xīn 。
yī zhǒng qián táng jiāng pàn nǚ , zhuó hóng qí mǎ shì hé rén ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.