Traditional

代州民問

龍昌寺底開山路,巴子臺前種柳林。
官職家鄉都忘卻,誰人會得使君心?

Simplified

代州民问

龙昌寺底开山路,巴子台前种柳林。
官职家乡都忘却,谁人会得使君心?

Pronunciation

dài zhōu mín wèn

lóng chāng sì dǐ kāi shān lù , bā zǐ tái qián zhǒng liǔ lín 。
guān zhí jiā xiāng dū wàng què , shuí rén huì dé shǐ jūn xīn ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.