Traditional

代琵琶弟子謝女師曹供奉寄新調弄譜

琵琶師在九重城,忽得書來喜且驚。
一紙展看非舊譜,四弦翻出是新聲。
蕤賓掩抑嬌多怨,散水玲瓏峭更清。
珠顆淚沾金捍撥,紅妝弟子不勝情。

Simplified

代琵琶弟子谢女师曹供奉寄新调弄谱

琵琶师在九重城,忽得书来喜且惊。
一纸展看非旧谱,四弦翻出是新声。
蕤宾掩抑娇多怨,散水玲珑峭更清。
珠颗泪沾金捍拨,红妆弟子不胜情。

Pronunciation

dài pí pá dì zǐ xiè nǚ shī cáo gōng fèng jì xīn diào nòng pǔ

pí pá shī zài jiǔ zhòng chéng , hū dé shū lái xǐ qiě jīng 。
yī zhǐ zhǎn kàn fēi jiù pǔ , sì xián fān chū shì xīn shēng 。
ruí bīn yǎn yì jiāo duō yuàn , sàn shuǐ líng lóng qiào gēng qīng 。
zhū kē lèi zhān jīn hàn bō , hóng zhuāng dì zǐ bù shèng qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.