Traditional

代秘書贈弘文館諸校書

清切曹司近玉除,比來秋興復何如。
崇文館裏丹霜後,無限紅梨憶校書。

Simplified

代秘书赠弘文馆诸校书

清切曹司近玉除,比来秋兴复何如。
崇文馆里丹霜后,无限红梨忆校书。

Pronunciation

dài mì shū zèng hóng wén guǎn zhū xiào shū

qīng qiē cáo sī jìn yù chú , bǐ lái qiū xīng fù hé rú 。
chóng wén guǎn lǐ dān shuāng hòu , wú xiàn hóng lí yì xiào shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.