Traditional

代董秀才卻扇

莫將畫扇出帷來,遮掩春山滯上才。
若道團圓似明月,此中須放桂花開。

Simplified

代董秀才却扇

莫将画扇出帷来,遮掩春山滞上才。
若道团圆似明月,此中须放桂花开。

Pronunciation

dài dǒng xiù cái què shàn

mò jiāng huà shàn chū wéi lái , zhē yǎn chūn shān zhì shàng cái 。
ruò dào tuán yuán sì míng yuè , cǐ zhōng xū fàng guì huā kāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.