Traditional

代諸妓贈送周判官

妓筵今夜別姑蘇,客棹明朝向鏡湖。
莫泛扁舟尋範蠡,且隨五馬覓羅敷。
蘭亭月破能回否,娃館秋涼卻到無?
好與使君為老伴,歸來休染白髭須。

Simplified

代诸妓赠送周判官

妓筵今夜别姑苏,客棹明朝向镜湖。
莫泛扁舟寻范蠡,且随五马觅罗敷。
兰亭月破能回否,娃馆秋凉却到无?
好与使君为老伴,归来休染白髭须。

Pronunciation

dài zhū jì zèng sòng zhōu pàn guān

jì yán jīn yè bié gū sū , kè zhào míng zhāo xiàng jìng hú 。
mò fàn biǎn zhōu xún fàn lǐ , qiě suí wǔ mǎ mì luó fū 。
lán tíng yuè pò néng huí fǒu , wá guǎn qiū liáng què dào wú ?
hǎo yǔ shǐ jūn wéi lǎo bàn , guī lái xiū rǎn bái zī xū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.