Traditional

代謝好答崔員外 謝好,妓也。

青娥小謝娘,白發老崔郎。
謾愛胸前雪,其如頭上霜。
別後曹家碑背上,思量好字斷君腸。

Simplified

代谢好答崔员外 谢好,妓也。

青娥小谢娘,白发老崔郎。
谩爱胸前雪,其如头上霜。
别后曹家碑背上,思量好字断君肠。

Pronunciation

dài xiè hǎo dá cuī yuán wài xiè hǎo , jì yě 。

qīng é xiǎo xiè niáng , bái fā lǎo cuī láng 。
mán ài xiōng qián xuě , qí rú tóu shàng shuāng 。
bié hòu cáo jiā bēi bèi shàng , sī liáng hǎo zì duàn jūn cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.